กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ


คณะกรรมการที่ปรึกษา

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง

กองบรรณาธิการภายในมหาวิทยาลัย

นายคงคม สืบสิทธิ์
นางนันทิยา สุพรรณภพ
นางสาวประภาพร ปลายแก่น
นายโกวิทย์ พันธ์จรุง
นายคณภัทร พวงจินดา

เจ้าของ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เข้าสู่ระบบ [สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ]

วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ www.journaledu.srru.ac.th