หลักเกณฑ์การส่งบทความ

กำหนดเผยแพร่

ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 : ตุลาคม-มีนาคม, ฉบับที่ 2 : เมษายน-กันยายน

1.เป็นบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ Short Communication และมีรายการอ้างอิง
2.บทความที่ไม่มีรายการอ้างอิง จะพิจารณาคัดเลือกเป็นรายบทความ โดยพิจารณาจากเนื้อหาของบทความที่มีอยู่ในความสนใจของสังคมและมีคุณค่าทางวิชาการ
3.ไม่เป็นบทความแปลบทความสัมภาษณ์
4. รายการอ้างอิงประเภทหนังสือที่ไม่คัดเลือกเพื่อบันทึกคือรายการอ้างอิงที่ไม่มีชื่อผู้เขียนและผู้เขียนที่เป็นนิติบุคคล
5.บทความที่ลงตีพิมพ์ทุกเรื่องได้รับการตรวจทางวิชาการโดยผู้ประเมินอิสระ (Peer Review)
6.ข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์นี้เป็นของผู้เขียนคณะผู้จัดทำวารสารไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย
7.กองบรรณาธิการวารสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ไม่สงวนลิขสิทธิ์การคัดลอกแต่ให้อ้างอิงแสดงที่มา

ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์และคำแนะนำ
รูปแบบการเขียนบทความ

พิมพ์ที่

โรงพิมพ์ ส.พันธ์เพ็ญ : 552/1 ถนนธนสาร ตำบลในเมือง อำเภอนองเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000

หมายเหตุ

1.ต้นฉบับที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ ได้รับการตรวจทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) เฉพาะสาขาวิชาการ
2.ตีพิมพ์ซ้ำต้องได้รับอนุฐาตจากองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์เป็นลายลักษณ์อักษร

เข้าสู่ระบบ [สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ]

วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ www.journaledu.srru.ac.th