วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
186 หมู่ 1 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 044-041551 Email : journaledu.srru.ac.th
รายการวารสารทั้งหมด

ฉบับ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือน ตุลาคม ปีที่พิมพ์ 2561 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 ความท้าทาย ณ ของแดนใหม่แห่งการเรียนรู้ของเด็กไทย : การศึกษาระบบ 4.0 (Challenges of New Frontier in Learning of Thai Student : Education 4.0) บุญเลี้ยง ทุมทอง
2 โรงเรียนสำหรับผู้ใหญ่ : ผู้ใหญ่ต้องไปโรงเรียน นพเกตุ สุขสมเพียร
3 การศึกษาตัวประกอบในค่าประจำ้อสอบของแบบสอบปลายภาครายวิชา "การวัดและประเมินผลการเรียนรู้" เมื่อวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อโดยวิธีต่างกัน 4 วิธี Factors in the item analysis indices in the Final Test for Measu พิศิษฐ ตัณฑวณิ
4 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา : การสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ จิระพร ชะโน
5 ผลของการสอนแบบเน้นงานปฏิบัติโดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมอาเซียนที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Effects of Task-Based Learning Using ASEAN Cultural Content on English Rea วราภรณ์ กอกกระโทก
6 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง คำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 The Development of computer Assisted Instructional Learning In Area of Thai Language ศิริวรรณ ทองพุ
7 การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือเทคนิคSTAD สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านละลมระไซ THE DEVELOPMENT OF ENGLISH VOCABULARY SPELLING BY USING STAD สาวิตรี พระไวย์
เข้าสู่ระบบ [สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ]

วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ www.journaledu.srru.ac.th